Cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti.

Cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti. Neslouží jako prostor pro venčení psů. Vstup do areálu je povolen pouze členům Zakladni organizace Kerberos Březi a hostům, ostatním osobám je vstup povolen pouze v doprovodu člena klubu.


Psovod

 • Na cvičiště dochází řádně ve výcvikové hodiny, nebo dny a pouze se zdravým psem, který nejeví známky onemocnění a má platné očkování proti parvoviróze, vzteklině a psince.
 • Ke psu se chová ohleduplně, nepřetěžuje ho nadměrným výcvikem a netýrá ho nepřiměřenými tresty , nejen při výcviku, ale i mimo cvičiště a na veřejnosti.
 • Zodpovídá za škody způsobené svým psem.
 • Neničí cvičební pomůcky a po výcviku je vrátí na původní místo v původním stavu. Případné poškození ihned hlásí vedení klubu!
 • Cvičiště a jeho zařízení udržuje v pořádku a čistotě, neničí zařízení. Svým chováním zabraňuje vzniku škod na zařízení cvičiště.
 • Pomáhá dle svých možností a schopností při akcích pořádaných Kynologickým klubem Kerberos Březi.
 • Nevyužívá cvičiště a jeho zařízení na úkor druhých členů.
 • Udržuje svého psa řádně odblešeného a odčerveného, pes, který nebude toto splňovat, nebude do odstranění vpuštěn na cvičiště.
 • Poslouchá rad a pokynů vedení klubu, výcvikářů a figurantů.
 • Na cvičiště se psovod dostavuje pouze se psem, který je na vodítku, popř. s nasazeným náhubkem. Porušení tohoto nařízení může být potrestáno vyloučením z výcviku pro příslušný den.
 • Má povinnost před každým výcvikem předložit na požádání výcvikáře svoji členskou průkazku (pokud tak neučiní, nemůže se v daný den účastnit výcviku).

Pes

 • Má při výcviku jednořadý řetízkový obojek, popř. kožený či textilní řemínek.
 • Přivazuje se na úvazové kolíky nebo odkládá do odkládacích boxů nebo na určené místo.
 • ZÁKAZ uvazovaní psů na jiných místech a zařízeních než k tomu určených.
 • Neběhá volně bez dozoru po areálu cvičiště.
 • Agresivní psi musí mít v prostorách klubu nasazený náhubek.
 • Na cvičiště přichází psovod s dostatečně vyběhaným a vyvenčeným psem, v opačném případě je povinností psovoda nečistoty po svém psovi neprodleně odstranit.

Vedení klubu

 • Vedení klubu: předseda, místopředseda, jednatel, pokladník, hlavní výcvikář, chovatel.
 • Členové výboru: jsou voleni na výroční členské schůzi a jejich funkční období jsou čtyři roky.
 • Práce ve vedení klubu je dobrovolná.
 • Vedení klubu, správce a klubový figurant nemají povinnost odpracovat brigádnické hodiny a mají nárok na příspěvek ve výši 600,- Kč ročně na telefon ( např. : na organizování akcí apod.).

Vedení klubu

 • Zajišťovat řádný výcvik a ve výcvikový den určit výcvikáře a popřípadě figuranta.
 • Organizovat výcvik a dohlížet na dodržování povinností psovoda a udělovat kárná opatření.
 • Zajišťovat prostředky na činnost.
 • Organizovat brigády, seznamovat členy s aktualitami, vést evidenci, zajišťovat termíny zkoušek, závodů atd.

Výcvikáři

 • V den výcviku bude vedením klubu určen výcvikář, který povede pro daný den výcvik.
 • Výcvikář vede a organizuje skupinu, která mu byla přidělena.
 • Upozorňuje na chyby při výcviku a radí jak je odstranit.
 • Výcvikář má právo psovoda přeřadit do jiné skupiny či vyřadit z výcviku při nedodržování zásad výše popsaných.
 • Výcvikář má za každý den vedení výcviku odepsanou jednu brigádnickou hodinu.
 • Výcvikáři májí povinnost každý rok splnit školení výcvikářů dle platných regulí MSKS a průběžně si doplňovat odborné znalosti.

Figurant

 • V den výcviku bude vedením klubu určen figurant, který povede pro daný den výcvik.
 • Figurant určuje, jak a čím bude drážděn pes v kruhu a kolikrát bude kousat, nikdo nemá právo vyžadovat výkony nad rámec určený figurantem.
 • Psovod má právo požadovat pouze jeden cvik z kola vícekrát opakovaný.
 • Figurant má právo toto odmítnout.
 • Figurant má povinnost pokud má složeny figurantské zkoušky na určité úrovni, je dále obnovovat dle platných regulí MSKS, a dále si průběžně doplňovat odborné znalosti.

Agility překážky

 • Upozorňujeme, že platí zákaz pouštět psy na agility překážky, kladinu a houpačku bez přítomnosti a dozoru výcvikáře. Zejména houpačka se může stát velmi nebezpečnou, pokud na ni vběhne nezkušený pes.